සතර සතිපට්ඨානය දේශනා මාලාව
සතර සතිපට්ඨානය 01 - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism edited.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
සතර සතිපට්ඨානය 01 - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism edited.mp3
Published: 19 October 2020
Duration: 00:53:57