உயர் ஞானம் - மெய் ஞானம்
வெப்பம் காந்தம் விஷம்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வெப்பம் காந்தம் விஷம்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:08:29
வெப்பம் காந்தம் விஷம் - உருவாகும் புதிய உணர்வு.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:11:25
வண்டு மானாக எப்படி மாறுகிறது - உணர்வின் இயக்கம்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:06:48
முழுமையான ஞானம் - நாம் அடைய வேண்டிய எல்லை.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:06:40
பகுத்தறியும் உணர்வு.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:10:09
சுருதி பேதம் என்றால் என்ன.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:04:24
கடவுள் என்பது யார்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:08:17
உயர் அழுத்த மின்சாரமும் - வெப்பம் காந்தம் விஷமும்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:12:27
உண்டு என்பவருக்கு இருப்பதாகவும் இல்லை என்பவருக்கு இல்லாததாகவும் காட்டும் ஞானம்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:04:48
உடல் கூறுகளைப் பற்றி உணர்த்தும் விஞ்ஞானமும் மெய் ஞானமும்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:09:39
ஆதியில் தோன்றிய ஆற்றல் விஷம்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:11:46
ஞான வழியில் உண்மைகளை உணரும் அறியும் முறைகள்.mp3
Published: 22 July 2021
Duration: 00:08:17
வெப்பம் காந்தம் விஷம் பற்றிய விளக்கம்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:03:58
விஷம் கொண்ட புழுவிற்கும் கொசுவிற்கும் உள்ள ஆற்றல்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:08:05
யுகங்கள் பற்றிய உண்மைகள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:11:57
பரிணாம வளர்ச்சி பற்றிய உண்மைகள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:07:52
நஞ்சு சாகாக்கலை கொண்டது என்று சொல்வதன் பொருள் என்ன....mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:02:54
நசுக்கினாலே உருவம் தெரியாது போகும் கொசுவிடம் இருக்கும் “வலுவான ஆற்றல்”.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:05:56
ஆதியிலிருந்து வந்த பரிணாம வளர்ச்சி.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:09:13
அரளியும் கருவேப்பிலையும் எப்படி உருவாகிறது.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:09:15
தட்டான் பூச்சி பட்டாம்பூச்சி உருவ மாற்றங்கள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:10:46
எலெக்ட்ரிக் எலெக்ட்ரானிக் போன்று தான் நம் உயிரின் இயக்கமும் உள்ளது.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:06:54
எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் - விளக்கம்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:08:21
உயிரின செல்களைக் கலந்து விஞ்ஞானி ரூபமாற்றம் செய்வது போல் மெய் ஞானியின் உணர்வை எடுத்து நாம் ஒளியின் ரூபமாக முடியும்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:12:25
“ஜோதி மரம்… ஜோதிப் புல்…”.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:09:46