கண்களுக்குண்டான சக்தி
நம் கண்களுக்குண்டான ஆண்டென்னா சக்தி.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
நம் கண்களுக்குண்டான ஆண்டென்னா சக்தி.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:10:45
தீமையை நீக்குவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது நம் கண்களே.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:09:19
ஞானிகளின் உணர்வைப் பதிவு செய்ய வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:08:03
கண்ணன் காட்டிய திருட்டு வழி.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:15:00
கண்களால் பதிவாக்கப்படும் உணர்வுகள் சந்தர்ப்பத்தால் விசித்திரமான ரூபமாற்றங்களுக்கு எப்படிக் காரணமாகிறது….mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:06:26
கண்கள் தோன்றிய விதம் - உடல் இராவணன்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:09:49
ஆற்றல்மிக்க சக்திகளை உங்கள் கண்களுக்குக் கொடுக்கின்றோம்...!.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:09:47
செவி வழி ஓதி கண்ணுக்கு நினைவாற்றலைக் கொண்டு வந்து உயிர் வழி சுவாசிக்கச் செய்வதே எமது உபதேசம்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:10:37