முன்னோர்கள் விண் செல்ல
முன்னோர்களின் உயிராத்மாக்களை விண் செலுத்துவது தான் நம் முதல் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
முன்னோர்களின் உயிராத்மாக்களை விண் செலுத்துவது தான் நம் முதல் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:04:33
முன்னோர்கள் விண் செல்ல.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:03:56
நம் முன்னோர்கள் விண் செல்ல.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:10:05
நம் பாட்டன் பாட்டி விண் செல்ல வேண்டும்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:10:13
ஓசோனில் கரைக்க வேண்டிய உடல் பெறும் உணர்வுகள்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:05:41
இறப்பவர்கள் இனி மனிதனாகப் பிறக்கும் சூழல் இல்லை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:10:18
நம் முன்னோர்கள் பிறவா நிலை பெற வேண்டும்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:04:11