ධර්ම දේශනා
මහා බලසම්පන්න ආශිර්වාද බෝධි පූජාව _ Maha Bala sampanna Ashirwadha Bodhi Puja _ Bodhi Pooja (320 kbps) (1).mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
මහා බලසම්පන්න ආශිර්වාද බෝධි පූජාව _ Maha Bala sampanna Ashirwadha Bodhi Puja _ Bodhi Pooja (320 kbps) (1).mp3
Published: 28 September 2021
Duration: 00:16:14