பயிரில் பாதி | GREED INDEED
20 September 2021

பயிரில் பாதி | GREED INDEED

IVM Podcasts

How did Masthan deal with village people who worked for him? Why did his friend tell him to earn more profit from agriculture? Who came to take Masthan’s land on the lease? What were the terms for the first lease period? How did Masthan change the clause to get half of the produce? During the third lease period what was cultivated? Did Masthan get his share?

வயலில் வேலை செய்த ஏழைகளை மஸ்தான் எப்படி நடத்தினார்? வயலில் இன்னும் அதிக வருமானம் பெற அவருடைய நண்பர் என்ன யோசனை சொன்னார்? மஸ்தானின் நிலங்களை யார் குத்தகைக்கு எடுத்தது? முதல் குத்தகைக்கு என்ன நிபந்தனையை மஸ்தான் விதித்தார்? பயிரில் பாதியை பெற மஸ்தான் என்ன நிபந்தனையை மாற்றினார்? மூன்றாம் குத்தகையில் என்ன பயிரிடப்பட்டது? மஸ்தானுக்கு என்ன கிடைத்தது?

Youtube Story Link: https://youtu.be/bjgEUiPNKP8

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android

or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com