ஓவியக்கலை | SHOWCASE MY SKILLS
18 September 2021

ஓவியக்கலை | SHOWCASE MY SKILLS

IVM Podcasts

Why did the King try to paint an artwork? Who complimented it? Why did the King call for 100 painters and carpenters? Why the Minister was reluctant to this idea? Where did the King and Minister go? What did they hear about King’s painting?

அரசன் ஏன் ஓவியம் வரைய முயற்சித்தான்? அவனுடைய ஓவியத்தை யார் பாராட்டியது? 100 ஓவியர்களையும் தச்சர்களையும் அரசன் ஏன் அழைத்து வர செய்தான்? அமைச்சருக்கு ஏன் இந்த யோசனை பிடிக்கவில்லை? அரசனும் அமைச்சரும் எங்கே சென்றார்கள்? அரசனுடைய ஓவியம் பற்றி அவர்கள் என்ன கேட்டார்கள்?

Youtube Story Link: https://youtu.be/RA0U5hWJtyw

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android

or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com