ညစဉ်ပုံမှန်အစီအစဉ်များ
2021-09-30 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
2021-09-30 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 29 September 2021
Duration: 01:35:44
2021-09-28 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 27 September 2021
Duration: 01:29:22
2021-09-29 ညပိုင် းပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 26 September 2021
Duration: 01:34:13
2021-09-27 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှူ အစီအစဉ်
Published: 26 September 2021
Duration: 01:38:06
2021-09-26 ညပိုင်းပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 25 September 2021
Duration: 01:44:58
2021-09-25 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 24 September 2021
Duration: 01:01:28
2021-09-24 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 24 September 2021
Duration: 01:39:57
2021-09-22 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင်မှုအစီအစဉ်
Published: 21 September 2021
Duration: 01:40:05
2021-09-23 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင်မှုအစီအစဉ်
Published: 21 September 2021
Duration: 01:36:28
2021-09-21 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 20 September 2021
Duration: 01:47:59
2021-09-20 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 19 September 2021
Duration: 01:37:01
2021-09-19 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 18 September 2021
Duration: 01:43:00
2021-09-18 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 17 September 2021
Duration: 01:49:35
2021-09-17 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 16 September 2021
Duration: 01:36:05
2021-09-16 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 15 September 2021
Duration: 01:33:49
2021-09-15 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 15 September 2021
Duration: 01:34:32
2021-09-14နေ့ ညပိုင်း ပုံမှန်အသံလွှင့်အစီအစဉ်
Published: 14 September 2021
Duration: 01:37:33
2021-09-13 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 13 September 2021
Duration: 01:34:59
2021-09-12 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 11 September 2021
Duration: 01:47:00
2021-09-11 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 11 September 2021
Duration: 01:42:34
2021-09-10 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 10 September 2021
Duration: 01:33:00