၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ အသံလွှင့်အစီအစဉ်များ
2021-10-15 ညပိုင်း ပုံမှန်ထူတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
2021-10-15 ညပိုင်း ပုံမှန်ထူတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်
Published: 15 October 2021
Duration: 01:37:30
2021-10-14 ညပိုင်း ပုံမှန်ထူတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်
Published: 14 October 2021
Duration: 01:32:11
2021-10-12 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 10 October 2021
Duration: 02:05:41
2021-10-11 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 08 October 2021
Duration: 01:42:39
2021-10-13 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 08 October 2021
Duration: 01:32:34
2021-10-10 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 07 October 2021
Duration: 01:38:59
2021-10-08 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 07 October 2021
Duration: 01:51:36
2021-10-07 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်
Published: 05 October 2021
Duration: 01:42:46
2021-10-06 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 05 October 2021
Duration: 01:34:47
2021-10-09 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 05 October 2021
Duration: 01:42:36
2021-10-05 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်.
Published: 04 October 2021
Duration: 01:09:32
2021-10-04 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 03 October 2021
Duration: 01:35:02
2021-10-03 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 02 October 2021
Duration: 01:41:25
2021-10-02 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 01 October 2021
Duration: 01:51:44
2021-10-01 ညပိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
Published: 30 September 2021
Duration: 01:43:40