گزارشی گمان شکن | پشت پرده های مستند بهمن پنجاه و هفت بخش دوم
06 February 2019

گزارشی گمان شکن | پشت پرده های مستند بهمن پنجاه و هفت بخش دوم

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
گزارشی گمان شکن | پشت پرده های مستند بهمن پنجاه و هفت بخش دوم ..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند چهارشنبه | ۱۷ بهمن | ۲۵۷۷