گزارشی گمان شکن | ایرانیان پشت درهای بسته | از ورسای ۱۹۱۹ تا ورشوی ۲۰۱۹
13 February 2019

گزارشی گمان شکن | ایرانیان پشت درهای بسته | از ورسای ۱۹۱۹ تا ورشوی ۲۰۱۹

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
با کارشناسی و اجرای خسروفروهر