برنامه چهارم - مانوک خدابخشیان گفتگوی شنیدنی با آرتین پرتویان درباره پشت پرده ها، ایران و آینده ی پیش رویش
26 February 2019

برنامه چهارم - مانوک خدابخشیان گفتگوی شنیدنی با آرتین پرتویان درباره پشت پرده ها، ایران و آینده ی پیش رویش

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::.. طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند دوشنبه | ۶ اسپند | ۲۵۷۷ #شنبه۷تا۹پیاده