گذری بر تاریخ | خسرو فروهر | افشین نریمان | آرتین پرتویان | برنامه دو: پایان اشکانیان و آغاز ساسانیان
18 February 2019

گذری بر تاریخ | خسرو فروهر | افشین نریمان | آرتین پرتویان | برنامه دو: پایان اشکانیان و آغاز ساسانیان

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..