طرفداران قانون اساسی مشروطه و طرفداران قانون اساسی رژیم ملاها دو روی سکه داعش و طالبان هستند
11 May 2020

طرفداران قانون اساسی مشروطه و طرفداران قانون اساسی رژیم ملاها دو روی سکه داعش و طالبان هستند

امیر فخراور

طرفداران قانون اساسی مشروطه و طرفداران قانون اساسی رژیم ملاها دو روی سکه داعش و طالبان هستند