Morkeaw Tripitaka#34
641016.1 กล่าวปฐมนิเทศแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก การบูรณาการองค์ความรู้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
641016.1 กล่าวปฐมนิเทศแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก การบูรณาการองค์ความรู้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์
Published: 29 October 2021
Duration: 00:42:28
641025.15 ความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้าน
Published: 29 October 2021
Duration: 00:26:54