630227 ติดดีดีกว่าขั่ว แต่ทำไมตัดชั่วยากกว่าติดดี
22 August 2020

630227 ติดดีดีกว่าขั่ว แต่ทำไมตัดชั่วยากกว่าติดดี

๋Jaiphet Klajon

630227 ติดดีดีกว่าขั่ว แต่ทำไมตัดชั่วยากกว่าติดดี