630227  ฝึกตั้งศีลไปให้ถึงใจ อย่าเอาแค่ กาย วาจา
21 August 2020

630227 ฝึกตั้งศีลไปให้ถึงใจ อย่าเอาแค่ กาย วาจา

๋Jaiphet Klajon

ฝึกตั้งศีลไปให้ถึงใจ อย่าเอาแค่ กาย วาจา