بادمداد نمایش
#09 - تئاتر عروسکی
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#09 - تئاتر عروسکی
Published: 15 September 2021
Duration: 00:54:14
#08 - تئاتر کودک
Published: 08 September 2021
Duration: 00:55:04
#07 - تعزیه
Published: 01 September 2021
Duration: 00:53:44
#06 - تئاتر موزیکال در جهان
Published: 25 August 2021
Duration: 00:53:05
#05 - تختِ حوضی و سیاه‌بازی
Published: 18 August 2021
Duration: 00:56:06
#04 - پرونده آثار رضا عبدو
Published: 11 August 2021
Duration: 00:45:31
#03 - پرونده آثار محمود استاد محمد
Published: 04 August 2021
Duration: 00:55:08
#02 - تازه‌های نشر و تئاتر روی صحنه
Published: 28 July 2021
Duration: 00:58:30
#01 - پرونده زندگی و آثار تنسی ویلیامز
Published: 22 July 2021
Duration: 00:36:47