نگاهی به تاریخ ایران
قاجاریه، بخش یازدهم، سلطنت محمدعلی شاه و مخالفت او با قانون مشروطه و به توپ بستن مجلس شورای ملی، سلطنت احمد شاه قاجار و انقراض سلسله قاجاریه
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
قاجاریه، بخش یازدهم، سلطنت محمدعلی شاه و مخالفت او با قانون مشروطه و به توپ بستن مجلس شورای ملی، سلطنت احمد شاه قاجار و انقراض سلسله قاجاریه
Published: 18 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش دهم، ترور ناصرالدین شاه و قتل او و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و برقراری قانون مشروطه سلطنتی
Published: 15 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش نهم، آغاز مخالفت و ایستادگی مردم در برابر حکومت ناصرالدین شاه
Published: 14 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش هشتم، ادامه سلطنت ناسرالدین شاه و شکست او در حمله به هرات و از دست رفتن حاکمیت ایران بر هرات
Published: 13 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش هفتم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و قتل امیر کبیر به فرمان پادشاه
Published: 12 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش ششم، آغاز سلطنت محمد شاه قاجار و ظهور فرقه‌های شیخیه و بابیه
Published: 11 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش پنجم، جنگهای ایران و روس وشکست ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای
Published: 10 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش چهارم، به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه قاجار
Published: 09 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش سوم، تاجگذاری آغا محمد خان قاجار و تهاجم به قفقاز و قتل عام مردم گرجستان
Published: 08 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش دوم، سقوط سلسله زندیه و ظهور آغا محمد خان قاجار
Published: 07 June 2021
Duration: 00:29:57
قاجاریه، بخش اول، کلیاتی در باره ۱۴۴ سال سلطنت قاجاریه
Published: 06 June 2021
Duration: 00:29:57
زندیه - بخش چهارم، مرگ کریم خان و انقراض زندیه
Published: 03 June 2021
Duration: 00:29:57
زندیه - بخش سوم، کشته شدن محمدحسن خان قاجار، پدر آغا محمد خان
Published: 02 June 2021
Duration: 00:29:57
زندیه - بخش دوم، ظهور کریمخان زند و غارت اصفهان توسط علیمردان خان بختیاری
Published: 01 June 2021
Duration: 00:29:57
زندیه - بخش اول، نزاع جانشینان نادر شاه بر سر سلطنت
Published: 31 May 2021
Duration: 00:29:59
افشاریه - بخش ششم، شهادت نادرشاه و جانشینان او
Published: 26 January 2021
Duration: 00:30:00
افشاریه - بخش پنجم، فتح هندوستان
Published: 25 January 2021
Duration: 00:30:00
افشاریه - بخش چهارم، تاجگذاری نادرشاه کبیر
Published: 24 January 2021
Duration: 00:30:01
افشاریه - بخش سوم، خلع شاه طهماسب از سلطنت توسط نادر
Published: 23 January 2021
Duration: 00:30:01
افشاریه - بخش دوم، هجوم عثمانی به ایران و دفع کامل آنان
Published: 22 January 2021
Duration: 00:30:01
افشاریه - بخش اول، ظهور نادر و پیروزی او بر افاغنه
Published: 21 January 2021
Duration: 00:30:01
صفویه -بخش یازدهم، شکست‌های افاغنه
Published: 11 January 2021
Duration: 00:30:01
صفویه - بخش دهم، سلطنت محمود افغان و قتل سرداران قزلباش توسط او
Published: 10 January 2021
Duration: 00:30:01
صفویه - بخش نهم، نبرد گلون آباد و شکست لشکر شاه سلطان حسین و تاجگذاری محمود افغان در اصفهان
Published: 09 January 2021
Duration: 00:30:00
صفویه - بخش هشتم، محاصره پایتخت (اصفهان) و نجات و فرار طهماسب میرزا از اصفهان
Published: 08 January 2021
Duration: 00:30:00
صفویه - بخش هفتم، نفوذ افاغنه به نزدیکی اصفهان و سستی و خیانت فرمانده لشکر سلطان
Published: 07 January 2021
Duration: 00:30:01
صفویه - بخش ششم، طغیان افاغنه و هجوم به طرف ایران
Published: 06 January 2021
Duration: 00:29:50
صفویه - بخش پنجم، علل سرکشی و طغیان افاغنه به علت سخت‌گیری مذهبی حاکم گمارده‌شده‌ی شاه سلطان حسین
Published: 05 January 2021
Duration: 00:30:01
صفویه - بخش چهارم، نگرانی کشورهای اروپایی متحد از ضعف دولت شاه سلطان حسین
Published: 04 January 2021
Duration: 00:30:01
صفویه - بخش سوم، بی‌توجهی شاه سلطان حسین به تخلفات ارکان دولتش
Published: 03 January 2021
Duration: 00:30:00
صفویه - بخش دوم، آغاز ضعف و فروپاشی شاه سلطان حسین
Published: 02 January 2021
Duration: 00:29:31
صفویه - بخش اول، کلیاتی درباره دوره دودمان صفویه
Published: 01 January 2021
Duration: 00:26:06