نیم‌کلام با بهار
#15 - شناخت آدمیان - عکس پروفایل
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#15 - شناخت آدمیان - عکس پروفایل
Published: 03 June 2021
Duration: 00:31:09
#14 - شناخت آدمیان - دستحط
Published: 02 June 2021
Duration: 00:18:58
#13 - شناخت آدمیان - زبان بدن
Published: 01 June 2021
Duration: 00:22:39
#12 - جملات زیبای آموزشی
Published: 31 May 2021
Duration: 00:31:35
داستان یک شب سرد زمستانی
Published: 22 January 2021
Duration: 00:18:58
شیوانا
Published: 21 January 2021
Duration: 00:18:33
قانون جاده‌ها
Published: 20 January 2021
Duration: 00:21:09
سبیل ببر
Published: 18 January 2021
Duration: 00:27:16
نقاشی روی دیوار
Published: 18 January 2021
Duration: 00:20:31
همین را دارم
Published: 17 January 2021
Duration: 00:19:51
یک اتفاق وحشتناک
Published: 16 January 2021
Duration: 00:18:13
جملات انگیزشی
Published: 15 January 2021
Duration: 00:25:08
حسادت
Published: 14 January 2021
Duration: 00:12:44
یک روز را 365 بار تکرار نکنیم
Published: 13 January 2021
Duration: 00:30:00
دوست تلفنی
Published: 12 January 2021
Duration: 00:25:18