مدیتیشن
#19 - وسواس فکری
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#19 - وسواس فکری
Published: 19 May 2021
Duration: 00:17:56
#18 - ذهن آگاه
Published: 18 May 2021
Duration: 00:19:37
#17 - جدایی از تجربه
Published: 17 May 2021
Duration: 00:15:55
#16 - خودفراموشی
Published: 16 May 2021
Duration: 00:17:08
#15 - ابعاد مختلف ذهن - بخش دوم
Published: 15 May 2021
Duration: 00:16:18
#14 - ذهن مردد و یکپارچه
Published: 14 May 2021
Duration: 00:16:43
#13 - ذهن عصیانگر
Published: 13 May 2021
Duration: 00:18:52
#12 - ذهن خودبین
Published: 12 May 2021
Duration: 00:17:05
#11 - ذهن و توهم
Published: 11 May 2021
Duration: 00:15:25
#10 - آگاهی به ابعاد مختلف ذهن
Published: 10 May 2021
Duration: 00:16:31
#9 - مدیتیشن و ذهن خلاق
Published: 09 May 2021
Duration: 00:21:58
#8 - امید و ارتباط
Published: 08 May 2021
Duration: 00:22:28
#7 - ارتباط ذهن و فکر
Published: 07 May 2021
Duration: 00:23:38
#6 - ارتباط ذهن و بدن
Published: 05 May 2021
Duration: 00:16:05
#5 - امید ارتباط
Published: 04 May 2021
Duration: 00:16:20
#4 - مدیتیشن و مدیریت بر ذهن
Published: 03 May 2021
Duration: 00:15:47
#3 - صبوری، بخشایش و پالایش
Published: 15 July 2020
Duration: 00:20:29
#2 - اضطراب
Published: 14 July 2020
Duration: 00:09:24
#1 - بازنگری افکار
Published: 03 July 2020
Duration: 00:24:41