زن در جهان ما
#15 - هما فره‌وشی، جشن سده
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#15 - هما فره‌وشی، جشن سده
Published: 15 March 2021
Duration: 00:29:16
#14 - رزا پارکس
Published: 14 March 2021
Duration: 00:26:33
#13 - طاووس سوگلی فتحعلی شاه
Published: 13 March 2021
Duration: 00:27:30
#12 - زهره قهرمانی
Published: 12 March 2021
Duration: 00:25:28
#11 - مادر ترزا
Published: 11 March 2021
Duration: 00:28:19
#10 - دلکش
Published: 10 March 2021
Duration: 00:28:44
#9 - شهرزاد ادلان
Published: 09 March 2021
Duration: 00:26:05
#8 - آثار زنان در مطبوعات طنز ایران - بخش دوم
Published: 08 March 2021
Duration: 00:29:55
#7 - آثار زنان در مطبوعات طنز ایران - بخش اول
Published: 07 March 2021
Duration: 00:19:10
#6 - پروین اعتصامی
Published: 06 March 2021
Duration: 00:21:44
#5 - شهین‌دخت صنعتی، بانوی گل سرخ
Published: 05 March 2021
Duration: 00:23:43
#4 - پروانه بهار
Published: 04 March 2021
Duration: 00:53:30
#3 - دکتر نغمه ثمینی - هزار و یک شب - بخش دوم
Published: 03 March 2021
Duration: 00:25:36
#2 - دکتر نغمه ثمینی - هزار و یک شب - بخش اول
Published: 02 March 2021
Duration: 00:26:33
#1 - دکتر شیوا مسعودی و آیین میترا
Published: 01 March 2021
Duration: 00:28:03