خودنگری
#53 - تایید دیگران و احساس امنیت
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#53 - تایید دیگران و احساس امنیت
Published: 13 September 2021
Duration: 00:34:20
#52 - احساس گناه و برداشت از خود
Published: 12 September 2021
Duration: 00:37:15
#51 - احساس گناه سالم و ناسالم
Published: 11 September 2021
Duration: 00:36:43
#50 - احساس گناه - بخش دوم
Published: 10 September 2021
Duration: 00:36:32
#49 - احساس گناه - بخش اول
Published: 09 September 2021
Duration: 00:40:23
#48 - بر آغوش کشیدن فرشته‌ی مرگ
Published: 08 September 2021
Duration: 00:38:35
#47 - راه به سوی آزادی - بخش دوم
Published: 07 September 2021
Duration: 00:32:55
#46 - راه به سوی آزادی - بخش اول
Published: 06 September 2021
Duration: 00:36:07
#45 - بخشایش
Published: 04 September 2021
Duration: 00:37:51
#44 - میثاق چهارم - بخش دوم
Published: 03 September 2021
Duration: 00:35:18
#43 - میثاق چهارم - بخش اول
Published: 01 September 2021
Duration: 00:36:04
#41 - میثاق سوم - بخش دوم
Published: 22 August 2021
Duration: 00:35:11
#40 - میثاق سوم - بخش اول
Published: 08 July 2021
Duration: 00:34:55
#39 - میثاق دوم - بخش دوم
Published: 05 July 2021
Duration: 00:36:47
#38 - میثاق دوم - بخش اول
Published: 01 July 2021
Duration: 00:37:22
#37 - خودبینی
Published: 15 June 2021
Duration: 00:38:34
#36 - شرط های زندگی - بخش سوم
Published: 14 June 2021
Duration: 00:46:50
#35 - شرط های زندگی - بخش دوم
Published: 13 June 2021
Duration: 00:46:26
#34 - شرط‌ های زندگی - بخش اول
Published: 12 June 2021
Duration: 00:45:57
#33 - مقاومت در زندگی
Published: 11 June 2021
Duration: 00:47:52
#32 - ذهن شرطی - بخش دوم
Published: 10 June 2021
Duration: 00:47:14
#31 - ذهن شرطی - بخش اول
Published: 08 June 2021
Duration: 00:47:01
#30 - در اشتباه بودن
Published: 20 May 2021
Duration: 00:46:39
#29 - دیدگاه‌های مخالف
Published: 19 May 2021
Duration: 00:36:32
#28 - واکنش به تراژدی
Published: 18 May 2021
Duration: 00:36:37
#27 - حق انتخاب
Published: 17 May 2021
Duration: 00:38:10
#26 - ارزش‌های خوب و بد
Published: 16 May 2021
Duration: 00:36:45
#25 - رهایی از درد و رنج - بخش دوم
Published: 15 May 2021
Duration: 00:39:17
#24 - رهایی از درد و رنج - بخش اول
Published: 14 May 2021
Duration: 00:40:50
#23 - نیروی حال - بخش سوم
Published: 11 May 2021
Duration: 00:40:12
#22 - نیروی حال - بخش دوم
Published: 04 May 2021
Duration: 00:37:42
#21 - نیروی حال - بخش اول
Published: 27 April 2021
Duration: 00:35:28
#20 - نیمه‌ی آفتابی مرگ
Published: 20 April 2021
Duration: 00:40:59
#19 - مرگ
Published: 13 April 2021
Duration: 00:36:52
#18 - رهایی از دغدغه‌ها
Published: 06 April 2021
Duration: 00:39:52
#17 - اعتمادسازی
Published: 30 March 2021
Duration: 00:37:53
#16 - مرزبندی‌ها
Published: 23 March 2021
Duration: 00:40:58
#15 - رهایی از دغدغه‌ها
Published: 16 March 2021
Duration: 00:39:43
#14 - درد و رنج - بخش دوم
Published: 09 March 2021
Duration: 00:40:55
#13 - درد و رنج - بخش اول
Published: 02 March 2021
Duration: 00:41:19
#12 - کمتر قطعیت داشته باشیم
Published: 23 February 2021
Duration: 00:39:00
#11 - تغییر
Published: 16 February 2021
Duration: 00:38:41
#10 - باور
Published: 09 February 2021
Duration: 00:37:50
#9 - ارزش‌های بیهوده
Published: 02 February 2021
Duration: 00:34:30
#8 - غیبت و نگرانی
Published: 26 January 2021
Duration: 00:33:05
#7 - میل به شناخته شدن
Published: 19 January 2021
Duration: 00:38:54
#6 - دوست داشته شدن
Published: 12 January 2021
Duration: 00:37:33
#5 - آزار دیدن
Published: 05 January 2021
Duration: 00:36:13
#4 - ترس از ناشناخته‌ها
Published: 29 December 2020
Duration: 00:39:13
#3 - زندگی و سختی‌ها - بخش دوم
Published: 22 December 2020
Duration: 00:37:48
#2 - زندگی و سختی‌ها - بخش اول
Published: 15 December 2020
Duration: 00:33:46
#1 - قدرت فکر
Published: 08 December 2020
Duration: 00:33:30