พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร
6 episodes

About

Thai monk who change the world for recycling plastics.
more

Language

Thai

Top CategoriesView all

21 June 2020

สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)

พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร

ธรรมจักกัปปวัฒนสูตร  คือสูตรที่เกิดขึ้น  เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดพระปัญจวัคคีย์  หลังจากแสดงจบที่พระที่ได้บรรลุพระโสดาบัน ๑ รูป คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ