خودشکوفایی
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش اول
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش اول
Published: 30 January 2021
Duration: 00:08:19
ناهنجاری روان تنی
Published: 29 January 2021
Duration: 00:06:11
بایپولار یا دوقطبی - بخش دوم
Published: 28 January 2021
Duration: 00:06:53
بایپولار یا دوقطبی - بخش اول
Published: 27 January 2021
Duration: 00:06:48
بیماری اسکیزوفرنی
Published: 27 January 2021
Duration: 00:07:18
بیماری شخصیت توهمی
Published: 27 January 2021
Duration: 00:07:25
بیماری‌های اسکیزوفرنیا
Published: 26 January 2021
Duration: 00:06:23
ناهنجاری روان‌پریشی در اثر مصرف دارو
Published: 26 January 2021
Duration: 00:07:18
ناهنجاری روان‌پریشی گذرا
Published: 26 January 2021
Duration: 00:06:57
ناهنجاری پرخوری مفرط
Published: 25 January 2021
Duration: 00:06:53
اختلال شخصیت - بخش دهم - شخصیت اسکیزوتایپال
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:25
اختلال شخصیت - بخش نهم - وسواس اجبار
Published: 24 January 2021
Duration: 00:06:21
اختلال شخصیت - بخش هفتم - دوری‌گزین
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:19
اختلال شخصیت - بخش پایانی
Published: 24 January 2021
Duration: 00:06:23
اوتیزم - بخش اول
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:11
اوتیزم - بخش دوم
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:24
اوتیزم - بخش سوم
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:27
ناهنجاری بدخوراکی یا بدغذایی
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:21
ناهنجاری خوراکی بی‌اشتهایی عصبی
Published: 24 January 2021
Duration: 00:06:32
ناهنجاری خوراکی و غذایی هرزه‌خواری
Published: 24 January 2021
Duration: 00:05:46
ناهنجاری پرخوری عصبی
Published: 24 January 2021
Duration: 00:07:05
وحشت پس از حادثه
Published: 24 January 2021
Duration: 00:08:22
اختلال شخصیت - بخش ششم - مردم‌ستیز
Published: 23 January 2021
Duration: 00:07:19
اختلال شخصیت - بخش پنجم - نمایشی
Published: 23 January 2021
Duration: 00:08:08
اختلال شخصیت - بخش چهارم - بدبین
Published: 23 January 2021
Duration: 00:07:28
بی خوابی
Published: 23 January 2021
Duration: 00:07:22
اختلال شخصیت - بخش سوم - مرزی
Published: 21 January 2021
Duration: 00:07:57
اختلال شخصیت - بخش اول
Published: 20 January 2021
Duration: 00:07:22
اختلال شخصیت - بخش دوم - خودشیفتگی
Published: 20 January 2021
Duration: 00:07:51
وسواس - بخش سوم - ناهنجاری جمع کردن و انباشتن
Published: 19 January 2021
Duration: 00:06:54
وسواس - بخش چهارم
Published: 18 January 2021
Duration: 00:06:50
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش دوم
Published: 18 January 2021
Duration: 00:07:34
وسواس - بخش اول
Published: 18 January 2021
Duration: 00:07:14
وسواس - بخش دوم - خودزشت‌پنداری
Published: 18 January 2021
Duration: 00:07:40
اختلال شخصیت - بخش هشتم - وابسته
Published: 17 January 2021
Duration: 00:07:19
تنش - ناهنجاری سازگاری
Published: 06 September 2020
Duration: 00:07:08
تنش - حمله‌ی وحشت
Published: 04 September 2020
Duration: 00:09:06
تنش - اختلال وحشت پس از حادثه
Published: 03 September 2020
Duration: 00:08:22
تنش یا فشار روانی
Published: 02 September 2020
Duration: 00:07:16
بی خوابی
Published: 24 August 2020
Duration: 00:07:33
افسردگی - بخش چهارم
Published: 21 August 2020
Duration: 00:07:48
افسردگی - بخش سوم
Published: 20 August 2020
Duration: 00:06:23
افسردگی - بخش دوم
Published: 19 August 2020
Duration: 00:07:02
افسردگی - بخش اول
Published: 18 August 2020
Duration: 00:07:18
اضطراب و افسردگی
Published: 17 August 2020
Duration: 00:07:18
روانشناسی و مربی
Published: 17 August 2020
Duration: 00:09:51
اضطراب - بخش هشتم - برزن‌هراسی
Published: 14 August 2020
Duration: 00:07:19
اضطراب - بخش هفتم - حمله‌ی وحشت
Published: 13 August 2020
Duration: 00:09:06
اضطراب - بخش ششم - اضطراب جدایی
Published: 12 August 2020
Duration: 00:08:46
اضطراب - بخش پنجم - اضطراب اجتماعی
Published: 11 August 2020
Duration: 00:08:43
اضطراب - بخش چهارم - اضطراب فراگیر
Published: 10 August 2020
Duration: 00:09:27
اضطراب - بخش سوم
Published: 07 August 2020
Duration: 00:09:06
اضطراب - بخش دوم
Published: 06 August 2020
Duration: 00:08:47
اضطراب - بخش اول
Published: 05 August 2020
Duration: 00:09:41
بهداشت روانی - بخش هفتم
Published: 04 August 2020
Duration: 00:07:55
بهداشت روانی - بخش ششم
Published: 03 August 2020
Duration: 00:08:03
بهداشت روانی - بخش پنجم
Published: 24 July 2020
Duration: 00:08:11
بهداشت روانی - بخش چهارم
Published: 23 July 2020
Duration: 00:11:04
بهداشت روانی - بخش سوم
Published: 22 July 2020
Duration: 00:08:03
بهداشت روانی - بخش دوم
Published: 21 July 2020
Duration: 00:09:21
بهداشت روانی - بخش اول
Published: 20 July 2020
Duration: 00:09:03
سالم، بیمار، عادی
Published: 19 July 2020
Duration: 00:09:00
بیماری روانی
Published: 17 July 2020
Duration: 00:10:07
روان‌شناس خوب
Published: 16 July 2020
Duration: 00:09:51
علم
Published: 15 July 2020
Duration: 00:07:55
روح و روان
Published: 14 July 2020
Duration: 00:07:09
روانشناسی چیست
Published: 13 July 2020
Duration: 00:07:14