Fety fito isan-taona

Fety fito isan-taona

Fiami
01:46:16
Link

About this episode

Fiainana Kristiana: Ny fety fito isan-taona no manambara ny planina lehiben’Andriamanitra hamonjena ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny ozon'ny fahafatesana, raha manaiky an-tsitrapo izy. Ny hevi-panahin'ny andro firavoravoana voatendrin’i Jehovah dia tokony ho fantatra sy hiainantsika Kristiana mikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra sy maniry ho tonga zanak'Andriamanitra. Araho ary ny fanazavana ao amin'ny toriteny. Ny literatiora mirakitra ny Toriteny rehetra dia azonao vakiana ao amin’ny https://fiamiray.blogspot.com