FIAMI Radio

FIAMI Radio

Fiami
104 episodes

About

Ny Fiangonan'Andriamanitra Miray dia mpikambana amin'ny United Church of God, Fikambanana Iraisam-pirenena, Vondrom-paritra Afrika Atsinanana. Mitory ny Filazantsara ary manomana vahoaka ho amin'ny Fanjakan' Andriamanitra. Tranokala: https://fiamiray.blogspot.com/
more

Language

Malagasy

Top CategoriesView all

MusicReligion & SpiritualityArtsEducationSociety & CultureChristianity
02 January 2022

Fety fito isan-taona

Fiami
Fiainana Kristiana: Ny fety fito isan-taona no manambara ny planina lehiben’Andriamanitra hamonjena ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny ozon'ny fahafatesana, raha manaiky an-tsitrapo izy. Ny hevi-panahin'ny andro firavoravoana voatendrin’i Jehovah dia tokony ho fantatra sy hiainantsika Kristiana mikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra sy maniry ho tonga zanak'Andriamanitra. Araho ary ny fanazavana ao amin'ny toriteny. Ny literatiora mirakitra ny Toriteny rehetra dia azonao vakiana ao amin’ny https://fiamiray.blogspot.com
02 January 2022

Andriamanitra Mpahary

Fiami
"Andriamanitra Mpahary" - Jehovah Andriamanitra Ray sy ny Teny no nahary ny zavatra rehetra. Ireo anjely maro be dia Niara-nihoby rehefa namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra. Notendren'Andriamanitra hanapaka ny tany i Losifera, nefa nanota tamin'Andriamanitra izy, ary nitaona ny anjely namany hikomy tamin'Andriamanitra. Nisy ady tany an-danitra... Ary tonga foana sady tsisy endrika ny tany... Nanavao ny endriky ny tany Andriamanitra, ary namorona ny olombelona koa Izy. Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona? Azonao fantarina ato ny andininy rehetra. RR. Sylvere Rafidiherimanantsoa, Fiangonan'Andriamanitra Miray, 2022/01/01
05 December 2021

Miara-mandeha amin'Andriamanitra ny tena Kristiana

Fiami
Genesisy 5: 21-24 Jaona 15: 1-16 Hebreo 11: 8-19 - Tsy isalasalana fa namiratra tamin’ny hatsaram-panahy i Enoka. Mariho izay lazain’ny Baiboly mikasika azy. Ny filazana hoe “nafindran’Andriamanitra Enoka ka tsy hita” dia azo ampitahaina amin’ny namindran’Andriamanitra ny mpaminany Elia, izay voalaza fa nampiakarina tamin’ny tafio-drivotra ho any an-danitra ka tsy hita. Azonao arahina ao amin'ny tranokalan’ny Fiangonan’Andriamanitra Miray ny lahatsoratra mirakitra ny toriteny sy ny Sekoly Sabata, ao amin'ny fizarana hoe "Fiainana Kristiana": Https://fiamiray.blogspot.com
27 November 2021

Fiainana Kristiana - Sabatan'i Jehovah: Famantarana - (Fiz. 2) - 1 Korintiana 5: 1-14

Fiami
Jehovah Andriamanitra Ray dia nanao ny andro Sabata ho fitsaharana sy fanaovana fivoriana masina ho Azy. Fotoana hifadiana ny ratsy rehetra koa ary mitaky Fahamarinana sy Fahamasinana (1 Korintiana 5: 1-14). Manana ny hevi-panahiny ireny andro masina ireny. Anio, ny Paska ary ny Mofo Tsy Misy Masirasira no lohahevitra. Ny toriteny dia azonao vakiana ao amin'ny https://fiamikristiana.blogspot.com/p/sabatani-jehovah-famantarana-fiz2.html?m=0