برنامه ۲۰۱۳ ـ  جنتی: سیل اخیر را باید از خیرات الهی دانست
18 April 2019

برنامه ۲۰۱۳ ـ جنتی: سیل اخیر را باید از خیرات الهی دانست

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
برنامه ۲۰۱۳ ـ جنتی: سیل اخیر را باید از خیرات الهی دانست
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
تیرشید | ۲۹ فروردین | ۲۵۷۸