اپیزود ۲۲۴۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه شهاب مهرگان
16 May 2020

اپیزود ۲۲۴۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه شهاب مهرگان

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
اپیزود ۲۲۴۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه شهاب مهرگان
آدینه | ۲۶ اردیبهشت | ۲۵۷۹
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات #رادیو #شمرون