برنامه ۲۰۱۵ ـ  ۱۳۹۸ سال خوبی نیست
23 April 2019

برنامه ۲۰۱۵ ـ ۱۳۹۸ سال خوبی نیست

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
.::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
برنامه ۲۰۱۵ ـ ۱۳۹۸ سال خوبی نیست
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
مه شید | ۲ اردیبهشت | ۲۵۷۸