اپیزود ۲۲۴۸ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
15 May 2020

اپیزود ۲۲۴۸ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
اپیزود ۲۲۴۸ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو
چهارشنبه | ۲۵ اردیبهشت | ۲۵۷۹
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات #رادیو #شمرون