اپیزود ۲۲۳۷ طنز غیر رادیوئی | دامی دیگر برای چپاول
30 April 2020

اپیزود ۲۲۳۷ طنز غیر رادیوئی | دامی دیگر برای چپاول

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
چهارشنبه | ۱۰ اردیبهشت | ۲۵۷۹
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات #رادیو #شمرون