برنامه ۲۰۱۲ ـ  تاریخ فرانسه در آتش سوخت
17 April 2019

برنامه ۲۰۱۲ ـ تاریخ فرانسه در آتش سوخت

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
با حضور بانو فریبا داوودی و شهریار رومی
برنامه ۲۰۱۲ ـ تاریخ فرانسه در آتش سوخت!
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
مه‌شید | ۲۷ فروردین | ۲۵۷۸