......ශ්‍රී ලාංකීය ගීතයේ නූතන රසවින්දනය.....

......ශ්‍රී ලාංකීය ගීතයේ නූතන රසවින්දනය.....

About this podcast

......ශ්‍රී ලාංකීය ගීතයේ නූතන රසවින්දනය.....

...... Modern taste of Sri Lankan song .....

....Naada Radio....

නාද Radio අපගේ නිල facebook පිටුව හා සම්බන්දවීමට දැන් ඔබට අවස්ථාව ඇත. ඒ සඳහා අප පහතින් ඇතුලත් කර ඇති ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න..

    https://www.facebook.com/Naadaradio

විඩා බර ජිවිතේ සතුටින් විනෝදෙන් ගත කරන්න රැදෙන්න නාද Radio සමගින්..

....Naada Radio....

You now have the opportunity to connect with our official facebook page Naada Radio. To do so, use the link we have included below..

    https://www.facebook.com/Naadaradio

Stay tuned with Naada Radio to enjoy your tired life ..

more

Language

Sinhala

Categories

Top CategoriesView all