Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
Dallas Vietnamese Radio - DVR
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

"GATEWAVE TO THE VIETNAMESE COMMUNITY" DVR - Dallas Vietnamese Radio was founded to contribute to building a stronger Vietnamese-American community, heighten our mutual appreciation, respect and preserving the culture of Vietnam. DVR started broadcasting on January 6, 2003, 24 hours a day, 7 days a week to the Vietnamese in North Texas via local radios and on the internet. DVR - Dài phát thanh Việt Nam Dallas đã được thành lập để đóng góp để tạo nên sức mạnh cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt hầu tương hổ nâng cao sự nhận thức, tôn trọng, và bảo tồn nền văn hóa của Việt Nam. DVR bắt đầu phát thanh từ hôm 6 tháng Giêng năm 2003, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần đến với cộng đồng người Việt trong vùng Bắc Texas qua làn sóng radio địa phương và trên mạng luới tòan cầu.

Dallas Vietnamese Radio - DVR
Dallas Vietnamese Radio - DVR

Similar Stations